ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนพลังแกนนำนักศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ เพิ่ม Soft Skills & Hard Skills มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ทิศทางของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม” และยังได้รับเกียรติจากอินฟลูเอนเซอร์ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ร่วมเสวนา หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดยมีคุณจุฑารุจ ปาละวงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขันติ โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด คุณนพพร อินสว่าง ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสุพรรณบุรี คุณวิชิต ศรีบุญเพ็ง รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการ NPJ แฟนตาซี ร่วมเสวนา และมีนางสาวสราวิณีย์ เชียรพิมาย หัวหน้างาน Enterprise Linkage Center สถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วยนางสาวพรรษชล พานิจจะ นักวิชาการศึกษา Enterprise Linkage Center สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติดร.จิรานุวัฒน์ คำปลิว คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นายพรหมศพัศ ชมดีนายทัศน์ลักษณ์ จงจิตต์ และนายสหรัถ เยาวรัตน์ ทีมงาน ร่วมทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ และบรรยาย หัวข้อ “การทำงานเป็นทีให้ประสบความสำเร็จ” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของความเป็นผู้นำนักศึกษา  สร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  และเรียนรู้ทักษะสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเอง และมหาวิทยาลัยต่อไป จัดโดยองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา เเละกองพัฒนานักศึกษา ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/8Rsc7ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ


123 ครั้ง