ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือ ทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่น 2

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2 โดยในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายเรื่องหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และนายวรพจน์ พนาปวุฒิกุล นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 บรรยายเรื่อง ธรรมชาติของจิตใจ คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษา และทักษะพื้นฐานการให้คำปรึกษา โดยในช่วงบ่ายยังได้จัดให้มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ การสำรวจและทำความเข้าใจปัญหาการวางแผนแก้ไขปัญหา และยุติบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการช่วยเหลือทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมเทคนิคทักษะในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 ชั้น 1 อาคาร RMUTSB Sport Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/D9W2qข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


115 ครั้ง