ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์พลังงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวกนกวรรณ สุนทราจารย์ พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปัจจุบันการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและองค์กร ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google meet รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/vXP5Gข้อมูลจาก : ภาพ : กองกลาง / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


92 ครั้ง