ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (โรงงานในโรงเรียน - โรงเรียนในโรงงาน) และพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (รมส.) รุ่นที่ 3 เป็นวันที่ 10 ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงความเป็นผู้นำที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป ณ Royal Cliff Beach Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี  

                                                               

ข้อมูลจาก : ภาพ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / จัดทำ : ธินินทร : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


172 ครั้ง