ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และจัดนิทรรศการสืบสาร รักษา ต่อยอดงานด้านเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เต้นท์โดมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณลานวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 



รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/hbcKH



ข้อมูลจาก : ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


105 ครั้ง