ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ออกแบบชุดแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ให้กับคณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในงานมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์กันตวีย์ เวียงสิมา ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติเข้าพบนายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Jean-Claude Poimbœuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนางมาริโกะ โคอิซูมิ ภริยา เพื่อหารือและเตรียมการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับคณะเอกอัครราชทูตและคู่สมรสกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย เพื่อร่วมกิจกรรมมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 ณ ธรรมเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำราชอาณาจักรไทย เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับดำเนินการออกแบบชุดแต่งกายในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการคัดเลือกให้ห้ออกแบบชุดแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย โดยใช้ชื่อทีมว่า สุวรรณภูมิ 2 มีสมาชิกจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นายคมกริบ สิงห์เถื่อน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอุตสาหกรรมการบิน ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ 2. นายสรศักดิ์ กุลมณี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. นางส่าวกัลย์ณิศา สุนทรวิบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปี 3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  4. นายอธิวัฒน์ ใจซื่อกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 5. นางสาวแคทรียา ใหญ่ยังยา นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้การควบคุมและให้คำแนะนำจาก ที่ปรึกษาหลัก นางสาวชวนพิศ เปรมกมล  ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย  อาจารย์กันตวีย์ เวียงสิมา  และนายขจรศักดิ์ ฝากสาคร

ข้อมูลจาก : ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ


147 ครั้ง