ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 อาจารย์กันตวีร์ เวียงสิมา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์นิชนันท์ คงศรี อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นายขจรศักดิ์ ฝากสาคร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ชุดผ้าไหมไทยที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ให้แก่คณะเอกอัครราชทูตและคู่สมรสกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับดำเนินการออกแบบชุดแต่งกายในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการคัดเลือกให้ออกแบบชุดแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย โดยใช้ชื่อทีมว่า สุวรรณภูมิ 1 มีสมาชิกจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นางสาวอารยา ทิพย์สมบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.นายรชต เตี้ยมฉายพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.นายอรวรา มงคลแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ 4.นางสาวพรพรรณ สุดเตาะ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5.นางสาวณัฐพร จันทร์ประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การควบคุมและให้คำแนะนำจาก ที่ปรึกษาหลัก นางสาวชวนพิศ เปรมกมล ที่ปรึกษาร่วมอาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี อาจารย์นิชนันท์ คงศรี และนายขจรศักดิ์ ฝากสาครรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/SE3Lrข้อมูลจาก : ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : ธินินทร : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


151 ครั้ง