ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา ๙ มทร. | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมพัฒนาทักษะ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” | 62 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมาย | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามหาวิทยาลัย | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร | 58 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน) | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมหารือการปรับแต่งแท่นองค์พระวิษณุกรรม | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2664 Oxford Placement Test ครั้งที่ 2 | 80 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางการศึกษา | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนานาชาติ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรศูนย์นนทบุรี | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าว “ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑ ” | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรม Motion Graphic | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2565 | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2565 | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรม | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน_001 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบนโยบาย หันตรา | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่ความยั่งยืนระดับชาติ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมหารือกับ The Open University of Fujian | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ทิศทางการวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม | 103 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการประจำสถาบัน | 109 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัย | 119 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท. ร่วมกับ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายในศูนย์นนทบุรี | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การคินเงินค่ากีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Prompt Pay (พร้อมเพย์) โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน | 118 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สนองราชโองการ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เยี่ยมสุพรรณบุรี | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมสร้างความเข้าใจในการเขียนขอเสนอโครงการ Talent Mobility | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | 32 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม | 232 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม | 32 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ 9 เดือน | 216 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว