ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.สุวรรณภูมิ ถอดบทเรียนเส้นทางท่องเที่ยวเสน่ห์นครหลวง | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ อบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานวิชาการ | 31 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน | 31 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 31 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา | 35 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่ิองผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | 30 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนา กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 40 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Minitab สำหรับบุคลากร | 36 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเมินคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 36 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลี KOICA | 35 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต | 44 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน | 36 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง | 30 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย | 38 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางพัฒนาตลาดราชมงคลศูนย์กลางสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน | 34 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 | 84 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
“โครงการรับงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้” กรณีศึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการกระทำผิดในงานวิศวกรรมหน่วยงานส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของ ป.ป.ช. | 84 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำหลักสูตร Premium Course สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 39 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ พิเศษ 1/2566 | 36 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี รุ่นที่ 2 | 36 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี | 82 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2566 | 77 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2566 | 80 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การพัฒนาหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ 9K9S เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย | 44 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | 35 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/2566 | 42 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี2566 | 29 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันมาฆบูชา | 76 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖ | 83 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ | 35 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางความร่วมมือไทยไต้หวันพัฒนาด้านการศึกษาสู่ระดับสากล | 43 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม | 31 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตรมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน | 30 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ | 29 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ | 29 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สู่การบริหารจัดการนวัตกรรม | 83 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 83 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมความรู้บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทันสื่อและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ | 81 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 33 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับ Mr.Takashi Sakakibara (Chief Operating Officer Director) CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น | 88 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน | 86 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 34 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ | 32 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 | 35 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 | 32 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การแนะแนวนักศึกษาและสหกิจศึกษา | 62 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 69 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมบาริสต้ามืออาชีพ | 68 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว