ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีสู่มาตรฐานสากล ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร | 2 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการออนไลน์ BA&IT e-Document | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 2 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมหลักสูตร CNC TURNING (หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้) ให้กับบุคลากร จากบริษัท C.C.S.ADVANCE TECH CO., LTD. | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 5 คน | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Ayutthaya Smart City | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาคว้ารางวัลทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๙ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร ๙ ใบ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมพิธีเปิดงาน SKILL EXPO THAILAND 2022 | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙ ราชมงคล | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "บริหารธุรกิจฯ เกมส์ ครั้งที่ ๑๔" | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทับ BA&IT EXPO | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบางบาล | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเกษตรอาหาร | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทัรู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส + ๓ กองกลาง | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัย | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวพ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 4 | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมโครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย ผ่านโปรแกรม Google Meet | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 6/2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว