พิธีอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐานแห่งใหม่ และพิธีบวงสรวง (เขตใต้)

ข้อมูลจาก : nudtha.s


51 ครั้ง