ประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัย

 

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัย

 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัย ด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้านทุนวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รูปแบบออนไลน์ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google    Meet  เมื่อวันพฤหัสบดีที่๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


17 ครั้ง