มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทัรู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

 

มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทัรู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP)เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ในด้านการรู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ และนำความรู้ถ่ายทอดไปยังผู้รับผลประโยชน์ปลายทางได้ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเสฎฐวุฒิ  ยุทธาวรกูลและทีมงานจาก Asia Center  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้อง ๓๒๐๑๘ ชั้น ๓ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                 จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


19 ครั้ง