นำเสนอหลักสูตร Premium course สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

นำเสนอหลักสูตร Premium course สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

          อาจารย์บดินเดช จูมมณีหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้านำเสนอหลักสูตร Premium course แก่รองผู้อำนวยการด้านงานวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี หัวหน้าสาขาช่างกลโรงงาน และอาจารย์ในสาขาของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ในการสรรหานักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล:อาจารย์บดินเดช จูมมณี / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


37 ครั้ง