มหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์

   

 

 

มหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดมหกรรม U2T FOR BCGช้อป ชิม โชว์ ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก เป็นการจัดกิจกรรม ตาม “โครงการส่งเสริมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์และนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T FOR BCG” จัดแสดงสินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการในภาครัฐและภาคบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา20/01/2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


62 ครั้ง