โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ที ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด

 

 

โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ที ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา กันทะพะเยา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมบริษัทที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาในการออกสหกิจศึกษาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ที ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่กับบุคลากรสายวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ บริษัท ที ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด

ข้อมูล:นางอัจฉรา พลอยสดใส / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


63 ครั้ง