สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

     ระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2566  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การจัดทำบัญชีครัวเรือน"  ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายทราบถึงสถานะผลประกอบการที่ชัดเจน เล็งเห็นถึงปัญหาด้านการเงิน ตลอดจนสามารถจัดทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นข้อมูลด้านการเงินที่สำคัญในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  โดยมี อ.นัฐการต์ ทิพยโสตถิ และ อ.บัญจรัตน์ นิรโศก จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีประชาชนในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายพิษณุ เริงมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา / วรงค์


46 ครั้ง