โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์

 

โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Hands-on Topics Training โครงการย่อยที่ 7 หลักสูตร “พื้นฐานการวาดรูปด้วยโปรแกรม Illustrator” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน IS26241N ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ทางด้านกราฟิกดีไซน์ และเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้เห็นความสำคัญของกราฟิกดีไซน์ที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันจึงได้จัดโครงการดังกล่าว ให้กับนักเรียนโรงเรียนปัณณวิชญ์เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปัณณวิชย์ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณรงค์ยศ เปียทอง รองผู้จัดการโรงเรียนปัณณวิชญ์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา22/02/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


44 ครั้ง