คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Open house คุรุวิชาการ 4.0 เปิดสถาบันนวัตกรรม ผลิตนวัตกร สร้างพื้นที่การเรียนรู้ ทางการศึกษาและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม Open house คุรุวิชาการ 4.0 เปิดสถาบันนวัตกรรม ผลิตนวัตกร สร้างพื้นที่การเรียนรู้

ทางการศึกษาและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565

             เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ และบุคลากรงานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี ได้ร่วมกิจกรรม Open house คุรุวิชาการ 4.0 เปิดสถาบันนวัตกรรม ผลิตนวัตกรสร้างพื้นที่การเรียนรู้ทางการศึกษาและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ชาญณรงค์ : ถ่ายภาพ กนกวรรณ : รายงาน ข.22 / ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


47 ครั้ง