โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

 

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

 

              วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะและสวนป่าเบญจกิติอาจารย์รุจ รัตนพาหุ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และคณาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะและสวนป่าเบญจกิติ โดยได้รับเกียรติจากทีมงาน สสส. และบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านการออกแบบอาคาร พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สำนักงาน อาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารสถานกีฬาในร่ม การปรับปรุงอาคาร ปรับภูมิทัศน์ รวมถึงแนวความคิดในการออกแบบสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้ำสร้างระบบนิเวศ การรวบรวมพรรณไม้ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้

ข้อมูล:นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


33 ครั้ง