โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการผลิต

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์,สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการผลิต

              วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยารองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอาจารย์บดินเดช จูมมณีหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, อาจารย์ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธีหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและคณาจารย์ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการผลิตเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากคุณธนกาญจน์ แพลอยผู้จัดการแผนกอาวุโสและทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องของระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบบริหารจัดการภายในโรงงาน การแก้ปัญหาการวางแผน การเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งนำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน

ข้อมูล:นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


54 ครั้ง