โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY)

โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO)

และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY)

 

             เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 320318 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราอาจารย์อนุวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราเป็นประธานเปิด โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY)โดยได้รับเกียรติจากคุณสวินทร์ พงษ์เก่ากรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมถ์และที่ปรึกษาคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านกฎหมายความปลอดภัยและมาตรฐานการทำงานในภาคอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ข้อมูล: / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


37 ครั้ง