ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ศรีวิชัยเกมส์”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ศรีวิชัยเกมส์”

                  อาจารย์สัญญา คำจริงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ “ศรีวิชัยเกมส์”กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทุกสถานศึกษา ที่ส่งเสริมให้ครูอาจารย์นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะรู้จักกัน เสริมสร้างความสามัคคีและการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์รวมทั้งการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ให้แก่นักศึกษา โดยมีกองทัพนักกีฬาจาก มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วม ๒๐๐ คนระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

 

จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


33 ครั้ง