ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้กับ สปป.ลาว

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้กับ สปป.ลาว

           รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าพบ นายโพไซ ไขคำพิทูน รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


37 ครั้ง