โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปรับ Mindset เพิ่ม Passion ก้าวสู่ยุค New Normal”

 

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปรับ Mindset เพิ่ม Passion ก้าวสู่ยุค New Normal”

                  สาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารายวิชาการสัมมนาทางการจัดการ อาจารย์ผู้สอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา ถนอมวงษ์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปรับ Mindset เพิ่ม Passion ก้าวสู่ยุค New Normal” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพรรัตนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : พิชชาพรข้อมูล :ณัฐณิชารายงาน :พิชชาพร2 มี.ค. 2566

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


36 ครั้ง