โครงการสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ ใด ๆ ในธุรกิจ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาโลจิสติกส์

 

โครงการสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ ใด ๆ ในธุรกิจ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาโลจิสติกส์

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “ใด ๆ ในธุรกิจ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาโลจิสติกส์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรายวิชา Seminar in Logistics and Supply chain Managementให้กับนักศึกษา LMG26241N เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสจัดกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการ มีความสามัคคีในการทำงาน และฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์ จากสถานการณ์จริง พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์วุธทิญา อัครวิชยานนท์ สุเสนา และอาจารย์ศิริมาพร เจิรญในวงศ์เผ่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 6101 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยาข้อมูล: ผศ.อดิศัยรายงาน :นาตยา01/03/2566

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


34 ครั้ง