อธิการบดีมอบนโยบาย

อธิการบดีมอบนโยบาย

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูลคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ในการมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนา การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสร้างขวัญกำลังใจเพื่อประโยชน์ ความสุข ตลอดจนสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรในการทำงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒๓๗ ชั้น ๓
อาคาร ๒ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : nudtha.s


68 ครั้ง