มทร.สุวรรณภูมิ เสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สู่การบริหารจัดการนวัตกรรม

 

มทร.สุวรรณภูมิ เสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สู่การบริหารจัดการนวัตกรรม 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีสาเริงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา สู่การบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อสร้างความรู้ในด้านการประเมินมูลค่าผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสร้างความรู้เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๔๖๔  โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์  เหลืองไพรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๗๐ คน  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  ระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meetและถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live  

ภาพ : วรงค์ สถาบันวิจัย ฯ จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


88 ครั้ง