การพัฒนาหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ 9K9S เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

 

การพัฒนาหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ 9K9S

เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

                ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุลกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) SNCเป็นประธานการประชุมกำหนดหลักสูตร และกำหนดสมรรถนะหลักของแต่ละหลักสูตร ด้าน Competency : 9K9Sพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมีรองอธิการบดี ดร.สุวุฒิ ตุ้มทองรองอธิการบดี คณบดีและผู้แทน ทั้ง 6คณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอ การกำหนดสมรรถนะหลักสูตร 9K9Sโดยกำหนดหลักสูตรนำร่องระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้น รองรับ การพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ภาพ/เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : nudtha.s


46 ครั้ง