การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ

ระเบียบ และประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2566

            ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ปรึกษากฎหมายสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน ด้านบริหารงานบุคคล รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านบริหารการเงินและการคลัง และหัวหน้าสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

ข้อมูล/ ภาพ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : nudtha.s


82 ครั้ง