โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำหลักสูตร Premium Course สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำหลักสูตร Premium Course สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 

      วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำหลักสูตร Premium Course สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิพร้อมทั้งผู้บริหาร,อาจารย์/นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์,เจ้าหน้าที่,ตัวแทนจากสถานประกอบการจำนวน 4 แห่งและอาจารย์/นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจำนวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 75 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์นายกสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพ์ไทย บรรยายเรื่องอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยในปัจจุบัน – อนาคต,อาจารย์สราวุฒิ สิริเกษมสุข ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ บรรยายเรื่องแนวทางการฝึกปฏิบัติงานหลักสูตร Premium Course,อาจารย์บดินเดช จูมมณี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์และการเสวนา วิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตร Premium Course ของสาขาวิชา

ข้อมูล : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


45 ครั้ง