ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

               ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมเป็นสักขีพยานการร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ โดย ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงพยาบาลบ้านฉาง เพื่อพัฒนาศูนย์วิชาการและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สาธารณสุขศาสตร์) และบริษัทEnvi sense รองรับหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ควอนตัมเทคโนโลยี) ตลอดจนร่วมพัฒนาหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) กับ Gwellness สหคลินิก คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตามบันทึกการตกลง (MOU) ที่มีอยู่แล้ว เพื่อดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมพาวีน่า จังหวัดระยอง

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


51 ครั้ง