ราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลี KOICA

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลี KOICA

              รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี หัวหน้าสาขาวิชาภาษา อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรด้านกิจการระหว่างประเทศ มทร. สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ Ms.Gayeon Lee อาสาสมัครชาวเกาหลี Korea International Cooperation Agency (KOICA)  เพื่อมาสอน หรืออบรมภาษาเกาหลี ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับบุคลากร และนักศึกษาของ มทร.สุวรรณภูมิ โดยมหาวิทยาลัย จะดูแลตามความเหมาะสม อาทิ ห้องทำงานพร้อมคอมพิวเตอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานรวมถึงการเข้าถึง Internet และบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร. สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งจะปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ - ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล : นารี สื่อสารองค์กร / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : nudtha.s


41 ครั้ง