มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมทีมวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารในยุคปัจจุบัน การพัฒนาและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก ช่องทางการตลาด เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมจริยกุล ๑ อาคาร ๒๗ ศูนย์กีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


36 ครั้ง