ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๗

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๗

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๗ และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้าน Digital ครั้งที่ ๕ โดยมี ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา และเปิดรับผลงานจากสถาบันการศึกษาภายนอกและรวบรวมตีพิมพ์ เป็นเอกสารประกอบการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


45 ครั้ง