มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี “ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามนโนบายการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย ”

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

“ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามนโนบายการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย ”

        ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามนโนบายการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย แบบบูรณาการ และนำมาสู่การจัดทำ Action Plan ในภาพรวมของศูนย์สุพรรณบุรี ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

                                                    ภาพ/จัดทำ : นาวี หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

ข้อมูลจาก : nudtha.s


59 ครั้ง