ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างการรับรู้ “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.”

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างการรับรู้ “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.”

                 อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.” โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ “ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ” และนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมมอบนโยบายและแถลงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


83 ครั้ง