ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และวิธีการตรวจสอบวารสารปลอม และวารสารที่ไม่อยู่ในฐานตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการลงโทษผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ จัดโดยกองบริหารงานบุคคล เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.693712425894740

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


117 ครั้ง