"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากคุณพัฒนา กันอำพล เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์"

"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากคุณพัฒนา กันอำพล เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์"

          วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการมอบทุนการศึกษาจาก คุณพัฒนา กันอำพล ตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศิษย์เก่าราชมงคล) จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาที่ได้รับจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาของนักศึกษาและช่วยลดภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนั้นการได้รับทุนการศึกษาจากคุณพัฒนา กันอำพล จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูล: นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ/ จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3407466966169785

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


42 ครั้ง