ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรอย่างมีคุณภาพ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรอย่างมีคุณภาพ

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่อง “แนวทางการเขียนหนังสือตำราในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรม Workshop จัดโดยกองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 ภาพ : กองบริหารงานบุคคล / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


57 ครั้ง