ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ “ไทย ไทย สไตล์อยุธยา”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ “ไทย ไทย สไตล์อยุธยา”

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และนายสัมฤทธิ์ เจียมเจิรญพรกุล บรรณาธิการสถานีข่าวเอทีวี และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินกิจกรรมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ไทย ไทย สไตล์อยุธยา” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนางสุณิสา โกศินานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเข่ ซึ่งกิจกรรมการประกวดหนังสั้นในครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ทีม สามารถรับชมผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดได้ทาง YouTube สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : FB สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา /จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


67 ครั้ง