ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะกำลังคนตามแนวทาง EEC Model 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะกำลังคนตามแนวทาง EEC Model 

               เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)  พร้อมด้วยทีมคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมจัดงานโครงการศูนย์พัฒนาวิชาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Road Show EEC) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ EEC Model Type B และเพื่อพัฒนากำลังคนตามอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ และพัฒนาคนและการศึกษายุคใหม่  โดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม ทักษะสมรรถนะใหม่เป็นแกนขับเคลื่อน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การเสวนาการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (EEC Model Type B) ระหว่างผู้แทนภาคอุตสาหกรรมและผู้แทนจาก ภาคการศึกษาหรือภาครัฐ กิจกรรมที่ 2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม ระยะสั้น (EEC Model Type B) กับสถานประกอบภาคอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด, บริษัทเน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ จำกัด, บริษัทพี.เค.ไฟน์เท็ค จำกัด, บริษัทไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทาทอง 3 ห้องศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เรียบรองข้อมูลข่าว / ภาพ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=704057188193597&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


62 ครั้ง