คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา : เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ !!

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา : เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ !!

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ ได้จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์" ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และบรรยายในหัวข้อ สหกิจศึกษา เพื่อการพัฒนานักศึกษา “วิศวฯ” เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และ อาจารย์อนุชา ขวัญสุข ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย ข้อพึงปฏิบัติตนในการออกสหกิจศึกษา, ขั้นตอนและการใช้แบบฟอร์มสำหรับสหกิจศึกษา ซึ่งมีการเข้าร่วมโครงการจากทั้งหมด 5 สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.341718067519841481 ครั้ง