คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสริมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ในการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสริมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ในการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

            วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดการเรียนการสอนพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนประจำทุกวันพฤหัสบดี ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านการศึกษาและวิชาการ ระหว่างนักเรียนและคณาจารย์ทั้งสองฝ่าย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

 

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3418392865077195

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


124 ครั้ง