โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 2 อบรมเรียนรู้การทำปุ๋ยจากผักตบชวา

โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 2 อบรมเรียนรู้การทำปุ๋ยจากผักตบชวา

         เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 2 เป็นการอบรมเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยจากผักตบชวา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ผ่านกระบวนการผลิตปุ๋ยธรรมชาติจากวัตถุดิบทางพืช และนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรได้ โดยมีอาจารย์อนุชา ขวัญสุข ผู้ช่วยคณบดี, อาจารย์บดินเดช จูมมณี, อาจารย์นิติวิศว์ แตงไทย, อาจารย์ภัทรมาศ เทียมเงิน และคณาจารย์ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายเชิดชัย แสงศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 พร้อมกับผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.784271183698519

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


52 ครั้ง