ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ตามหลัก “เกษตร อาหาร และพลังงาน”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ตามหลัก “เกษตร อาหาร และพลังงาน

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ เจ้าของกิจการสวนผลไม้แม่โสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคมและให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างผลผลิตพืชสวนทางการเกษตรตามหลัก “เกษตร อาหาร และพลังงาน” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


40 ครั้ง