ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวิถีไทย “หว่านกล้าดำนา”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวิถีไทย “หว่านกล้าดำนา”

            เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล เป็นประธานเปิดโครงการหว่านกล้าดำนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวและดำนาและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ พัฒนานักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง ณ แปลงปลูกข้าว (แปลง 4) สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.728014652464517

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


50 ครั้ง