ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล

           เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล และบรรยายพิเศษ    เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของความเป็นผู้นำนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างแกนนำ “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” ให้เกิดการนำทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหากระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่ม โดยมีดร.แสงทอง บุญยิ่ง ดร.สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.เอนก พุทธิเดช อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.727496975849618

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


58 ครั้ง