ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายการศึกษาไทยในระดับนานาชาติยกระดับสู่สากล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายการศึกษาไทยในระดับนานาชาติยกระดับสู่สากล

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก King Long United Automotive Industry Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Jack Gao, CEO of Overseas New Energy Business เพื่อประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินการจัดตั้งพื้นที่ Zero Carbon Hub in ASEAN จากการใช้พลังงานสะอาด เช่น การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการพลังงาน เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยเสนอให้การดำเนินการดังกล่าวจัดตั้งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีระบบนิเวศที่สนับสนุนต่อโครงการข้างต้นโดยเฉพาะการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมรดกโลก ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้จริง การประชุมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการร่วมลงนามภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนานาชาติ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมผ่านงานวิจัย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ BCG Economy Model ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งนี้ มทร.สุวรรณภูมิ จะได้ดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Zero Carbon Hub in ASEAN ต่อไป

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


64 ครั้ง