RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY

RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY

         เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานพิธีเปิดการประกวด RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ นายสุเมธ กระแสฉาย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Mister RUS Ambassador 2023 นางสาวอภิชญา ประทาน  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Miss RUS Ambassador 2023 นายมิญฐ์ชนาภา มิตรสันเทียะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Miss Queen RUS Ambassador 2023 และนายพลวัฒน์ กันทุกข์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเเละอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Popular Vote ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

           

                                                                               ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/posts/pfbid02N44eSKv2LJGuEaFsMYHvXLTK2Gdcf9s8SymrFf8QdWKvyZ7Fcrpe9DGFmBoERkY9l

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


87 ครั้ง